Back
BackToMain
PrevMode
Mode

אנסינים לתרגול

  • 1180 איש קראו את המאמר

כיתה יקרה,

רצ"ב קובץ ובו שני אנסינים לתרגול.

יש בו את הפתרונות, כדי שתוכלו לוודא אם צדקתם,

אבל שיהיה לכם ברור אין צורך ללמוד זאת בע"פ, כיוון שהאנסינים יהיו אחרים לגמרי,

לעולם אנסין לא חוזר על עצמו.

בהצלחה,

שרה